Strona główna
O.prof.M.A.Krąpiec
Ks.prof.A.Maryniarczyk
Zarząd Fundacji
Oddział Lubelski
Cele Fundacji
Filozofia w sieci
Wydarzenia
Konkursy
Wykłady i artykuły

 

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Zakres działań i cele Fundacji

Celami Fundacji są:

1. Wspieranie uczniów z polskich szkół w kraju i zagranicą na rzecz:

a) wychowania humanistycznego w oparciu o filozofię osoby ludzkiej,

a) kształtowania postaw patriotycznych,

b) poszanowania tradycji katolickich,

c) kształcenia i doskonalenia mowy polskiej uczniów i nauczycieli,

d) umacniania więzi z Ojczyzną młodych Polaków mieszkających za granicą.

2.  Propagowanie w kraju i za granicą myśli i postaci o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, jednego z najwybitniejszych Polaków przełomu XX i XXI wieku.
3.  Działalność edukacyjna i doskonaląca na rzecz nauczycieli, szczególnie we współpracy z Fundacją Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.
4.  Działalność inicjująca, promująca i wspierająca prace naukowo-badawcze o historii życia Rodaków na obczyźnie.
5. Działalność kulturalna, w tym polegająca na promowaniu dóbr kultury zawierających treści naszego dziedzictwa narodowego.
6.  Działalność skupiająca wokół wymienionych idei przedstawicieli środowisk naukowych, krajowych i zagranicznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • stypendia dla uczniów,

 • organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą,

 • promocję i organizację wolontariatu,

 • promocję szkół katolickich w kraju i za granicą,

 • promocję i współpracę ze szkołami świeckimi noszącymi imię Jana Pawła II,

 • sympozja, kursy, sesje popularnonaukowe, szkolenia,

 • wymianę młodzieży polskiej i polonijnej w ramach letnich sesji, np. "w trosce o polską tożsamość katolicką i narodową", "poznaj polską kulturę narodową", itp.,

 • organizowanie konkursów, wystaw,

 • wycieczki, pielgrzymki,

 • współpracę z mediami,

 • fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników, obelisków itp., dotyczących o. prof. M. A. Krąpca,

 • organizowanie forów umożliwiających zapoznanie się z zadaniami i celami Fundacji oraz zmierzających do promowania działalności Fundacji,

 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji,

 • współpracę z ośrodkami polonijnymi na całym świecie w celu realizacji zadań statutowych.

 

Strona główna O.prof.M.A.Krąpiec Ks.prof.A.Maryniarczyk Zarząd Fundacji Oddział Lubelski Cele Fundacji Filozofia w sieci Wydarzenia Konkursy Wykłady i artykuły